vineri, 21 septembrie 2012

Mesajul Di­rec­toru­lui - in­ceput de an sco­lar

                                                      Stimați in­vi­tați, Stimați cole­gi,
                                                      Stimați părinți, Dragi elevi,
 
      An de an, luna septem­brie este aștep­tată cu multă nerăbdare de copii, ado­lescenți, părinți și cadre di­dac­tice, ele­vii doresc să-și revadă colegii, să de­pene am­intiri din vacanța mare, părinții retrăiesc alături de copi­ii lor emoția începutu­lui unui nou an școlar și re­mem­o­re­ază am­intiri din pe­rioa­da copilăriei, iar cadrele di­dac­tice așteaptă cu însu­flețire întâlnirea cu ele­vii pen­tru a-și putea îndepli­ni menirea lor de dascăli. 
     Educația este darul cel mai de preț al fiecărui in­di­vid, aceas­ta ar tre­bui să fie de­viza fiecăruia din­tre noi: cadre di­dac­tice, elevi, părinți.
    Ne dorim ca în acest an școlar partene­r­iat­ul școală-fam­i­lie-co­mu­ni­tate locală să funcționeze pen­tru a spri­ji­ni tiner­ii în lun­gul drum al formării. Cadrele di­dac­tice își cunosc mi­s­i­unea aceea de a-i ghida pe elevi pe calea cunoașterii prin or­ga­ni­zarea de lecții antrenante, atrac­tive, de a-i con­sil­ia în ex­ploatarea pro­pri­ilor resurse pen­tru a alege cel mai bun traseu în viață. Părinții au mi­s­i­unea de a co­lab­o­ra cu școala, prin par­tic­i­parea la lec­toratele cu părinții, prin supraveg­herea frecvenței copi­ilor la orele de curs, prin mon­i­tor­izarea com­por­ta­men­tu­lui aces­to­ra în afara școlii. Ne ex­primăm convin­gerea că reprezen­tanții co­mu­nității lo­cale vor veni în întâmp­inarea nevoilor cu care se con­fruntă in­sti­tuția noas­tră școlară pen­tru a ben­e­fi­cia în vi­itor de cetățeni re­spon­s­abili. 
    În încheiere per­miteți-mi să trans­mit în nu­mele con­duc­erii in­sti­tuției noas­tre de învățământ elevilor noștri multă put­ere de muncă, alegeri înțelepte și reușite pe măsura efor­tu­lui depus; părinților și cadrelor di­dac­tice multă răbdare, de­cizii înțelepte și să ne bucurăm împre­ună la sfârșitul an­u­lui școlar văzând sat­is­facția care va licări în ochii copi­ilor noştri.

      Și tu­tur­or sănătate și un nou an școlar de excepție!

                  Di­rec­tor,     
        Prof. Angelica Muşat